Geriye Dönük Prim Teşviklerinden Yararlanmaya İlişkin SGK Duyurusu Yayınlandı.

Tarih              : 24.05.2018

Sıra No           : 2018/27

Konu              : Nihayet Geriye Dönük Prim Teşviklerinden Yararlanmaya İlişkin SGK Duyurusu Yayınlandı.

Bilindiği üzere, 27.03.2018 tarihli ve 30373 (2.mük) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Kanunun 70. Maddesi 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 17. Maddede, sigorta prim teşviklerinden geçmişe dönük olarak faydalanılabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu hüküm aynen aşağıdadır:

“EK MADDE 17- Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir. 

Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenir. Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin on dört ve on altıncı fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır. 

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.”

Söz konusu hükmün incelenmesinden de fark edileceği üzere,

  • 7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17 nci maddede yapılan düzenleme ile sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma şartlarına haiz olmasına karşın, daha evvel herhangi bir kanun numarası seçilmeksizin teşviklerden yararlanılmayan ayların/dönemlerin ya da kanun numarası seçilerek teşvikten yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün tercih edilecek başka bir teşvik türü ile geriye yönelik olarak değiştirilmesine imkan tanınmıştır.

 

  • Talep edilen dönemlerde ilgili teşvikin tüm şartlarının sağlanmış olması kaydıyla, sigorta prim teşviklerinden hiç yararlanmamış işverenler veya geçmişe dönük yararlandığı sigorta prim teşvikini diğer bir prim teşviki ile değiştirmek isteyen işverenler bu kapsamda SGK’ya başvuru yapabileceklerdir.

 

  • Geçmişe dönük bu haktan yararlanmak isteyen işverenlerin Kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Kanun maddesinin yürürlük tarihinin 01 Nisan 2018 olması nedeniyle son başvuru tarihi 1 Haziran 2018’dir. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanlar haklarını kaybetmiş olacaklardır.

 

  • Söz konusu başvurunun elektronik ortamda yapılması gerekmekte olup, bu şekilde yapılacak başvuru dilekçe ile SGK’ya yapılan başvuru niteliği taşıyacaktır.

 

Öte yandan, SGK, kendisine yapılan yoğun baskılar sonucunda, işverenlerin geriye dönük teşvik uygulamalarından yararlanabilmeleri için bir yazılım programı hazırlayarak işletime açmıştır. Buna ilişkin 23.05.2018 tarihli duyurusu aşağıda yer almaktadır:

 

“Geriye Yönelik Prim Teşviklerinden Yararlanmaya Dair Duyuru

23.05.2018

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverenlerimizin geriye dönük teşvik uygulamalarından yararlanabilmeleri için hazırlanan yazılım işletime açılmıştır.

 

Uygulamanın kullanımına ilişkin kılavuza, http://www.sgk.gov.tr/KullanimKlavuzu.pdfadresinden ulaşabilirler.”

 

Duyurunun tam metnine ve kılavuza , http://www.sgk.gov.tr/KullanimKlavuzu.pdfadresinden ulaşabilirsiniz.